NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Rječnik

Arbitrage
Korišćenje prednosti istovremenog odstupanja cijena, deviznih ili kamatnih stopa finansijskog instrumenta (akcije, obveznice, valute, roba, opcije) na različitim finansijskim tržištima. U teoriji, arbitraža je bez rizika, tj. nudi profit bez rizika.

At the money (ATM)
Neutralna opcija, tj. opcija čija je strajk cijena približno jednaka tržišnoj cijeni osnovnog instrumenta.

Basis
Razlika između trenutne (spot) tržišne cijene osnovnog instrumenta i buduće cijene.

Beta
Beta faktor mjeri relativnu volatilnost akcija ili portfolia u poređenju sa kretanjem tržišta u cjelini.

Call
Ugovor o opcijama, koji kupcu daje pravo da kupi određeni iznos osnovnog instrumenta po utvrđenoj cijeni na ili prije određenog datuma (fizička isporuka). Pravo na fizičku isporuku može se zamijeniti gotovinskim saldiranjem (derivat indeksa akcija).

Cash Settlement
Izmirivanje obaveza iz ugovora plaćanjem ili primanjem novčane sume umjesto fizičke isporuke osnovnog instrumenta. U slučaju ugovora o opcijama gotovinsko saldiranje se utvrđuje razlikom između strajk cijene opcije i zaključne tržišne cijene osnovnog instrumenta. U slučaju ugovora o finansijskim fjučersima novčano saldiranje se određuje na osnovu razlike između tržišne cijene na zatvaranju i dnevne zaključne cijene ugovora dan ranije.

CFTC
"Komisija za trgovanje robnim fjučersima" je američka federalna regulatorna agencija koja štiti investitore od prevara i manipulacija na tržištu derivata.

Commodity Trading Advisor (CTA)
Savjetnik za trgovinu, Menadžer specijalizovan za valute ili robu na tržištima fjučersa.

Conversion
Stvaranje sintetičke kratke fjučers pozicije ispisivanjem call opcije ili kupovinom put opcije sa istom strajk cijenom i datumom isteka sa simultanim unosom „stvarne“ duge fjucers pozicije (suprotno od preokreta - reversal).

Correlation
Odnos stepena međuzavisnosti dvije strategije ili referentne vrijednosti. Savršena korelacija označena je brojem 1.00, dok se za potpuno negativnu korelaciju koristi -1.00.

Correlation Coefficient
Koeficijent korelacije, koristi se za mjerenje sinhronizacije između dva finansijska instrumenta. Ako se sistematski koristi, može umanjiti tržišni rizik instrumenta upoređujući ili negativnu korelativnu vrijednost instrumenta ili suprotnu poziciju pozitivnog korelativnog instrumenta.

Daily Closing Price
Cijena na zatvaranju koju Eurex Clearing AG dnevno definiše za revalorizaciju otvorenih opcija i fjučers pozicija.

DAX®
DAX indeks sadrži 30 njemačkih referentnih kompanija, izabranih prema nekoliko kriterijuma, uključujući promet FWP knjige naloga, tržišnu kapitalizaciju slobodnog prometa i pridržavanje njemačkom kodu za preuzimanje. DAX je indeks uspješnosti, što znači da se za proračun pretpostavlja hipotetičko reinvestiranje dividendi.

Delta
Iznos za koji se cijena opcije promijeni ako se vrijednost osnovnog instrumenta promijeni za jednu jedinicu.

Derivate
Fjučers ugovori su uvijek povezani sa osnovnim instrumentom iz koga su izvedeni. Otuda se govori o derivatima.

Discretionary
Ovom se strategijom menadžer oslanja isključivo na svoje iskustvo. Uglavnom, obično se koristi kombinacija sistemskih i diskrecionih stilova: Sistem za trgovanje automatski proizvodi određenu preliminarnu odluku, rukovodilac potom bira naloge, mijenjajući ih ili zaustavljajući u skladu sa svojim iskustvom i znanjem.

Dow Jones Global Titans 50-Index
Na osnovu njihove tržišne kapitalizacije, Dow Jones Global Titans 50-indeks uključuje 50 najvećih listiranih svjetskih kompanija.

Dow Jones STOXX Indexes
Dow Jones STOXX 50 i Dow Jones EURO STOXX 50 su indeksi najboljih kompanija iz porodice STOXX. Zasnivaju se na 50 kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom iz svih zemalja Evropske unije (16) i zemalja Evro zone (10). Tržišna kapitalizacija određuje se brojem svih dionica unutar kategorije dionica. Maksimalni udio u indeksu najboljih kompanija je ograničen na 10 procenata ukupne tržišne kapitalizacije indeksa. Iz tog razloga broj akcija kompanije koja se koristi za izračunavanje indeksa može se razlikovati od indeksa najboljih kompanija i drugih indeksa.

Drawdown
Periodi opadanja vrijednosti računa koji mogu nastati tokom programa. U određenim okolnostima ovo se može nastaviti tokom više mjeseci.

Due Date (Maturity Date)
Datum dospijeća, tj datum na koji se definisane obaveze iz ugovora o finansijskim fjučersima (isporuka, saldiranje gotovine) moraju ispuniti.

Due Diligence
U poslovanju sa hartijama od vrijednosti pod ovim se podrazumijeva analiza rezultata kompanije i poslovne pozicije, kao i godišnji računi odgovarajućeg izdavaoca.

European Option
Opcija koja se može realizovati samo na datum dospijeća.

Exercise
Realizacija ugovora o opciji.

Expiry Date (Date of Expiration)
Datum isteka, tj datum nakon kojeg se pravo iz opcije više ne može iskoristiti.

Financial Future Contract
Finansijski fjučers ugovor je standardizovani ugovor, kojim se dogovara isporuka ili prijem određenog iznosa finansijskog instrumenta po određenoj cijeni na neki budući datum.

Finnish Stock Index (HEX25)
Finski berzanski indeks je indeks cijena ponderisan kapitalizacijom. Izračunava se progresivno na 25 najtrgovanijih akcija na helsinškoj berzi.

Future Spread Margin
Ova margina se deponuje kao kolateral za pokriće rizika u slučaju najvećeg gubitka, u roku od 24 sata za spread poziciju.

Futures
Fjučersi su izvedeni finansijski instrumenti. To su standardizovani ugovori kojima se trguje na berzi sa ugovornim obavezama da se isporuči (kratka) ili povuče (duga) određeni iznos osnovnog instrumenta, po fiksnoj cijeni u određenoj tački u budućnosti, kako je utvrđeno ugovorom.

Hedging
Koristi se strategija za zaštitu portfolija ili planirane investicije od nepovoljnih cjenovnih fluktuacija.

High Watermark Principle
Princip najvećeg prinosa - naknada za postignuća po ovom principu dospijeva samo ako se postigne pozitivan rast vrijednosti, tj. najranije kada je premašen istorijski vrhunac ili određeni nivo performansi.

Implicit Volatility
Volatilnost koja se odražava na cijenu opcije.

In the Money (ITM)
Na dobitku - Call opcija, gdje je trenutna cijena na tržištu iznad strajk cijene, ili put opcija, gde je tržišna cijena osnovnog instrumenta ispod strajk cijene.

Intrinsic Value
Unutrašnja vrijednost opcije odnosi se na razliku između trenutne (spot) tržišne cijene i strajk cijene opcije, pod uslovom da to predstavlja prednost kupcu. Unutrašnja vrijednost je uvijek pozitivna ili postavljena na nulu, jer negativne vrijednosti ne predstavljaju interes.

Leverage effect
U odnosu na uloženi kapital, procentualna promjena vrijednosti opcije i fjučers ugovora je veća od odgovarajuće promjene u osnovnom instrumentu. Ova preuveličana mogućnost dobitka i gubitka opisuje se kao efekat leveridža.

Long Position
Otvorena kupovna pozicija u fjučers ugovoru.

Managed Futures
Menadžeri fondova koji upravljaju u skladu sa ovom strategijom uglavnom koriste fjučers ugovore, i drže kratke i duge pozicije. Špekulacija se bazira na rastućim i padajućim stopama fjučersa, ali i drugim derivatima, u kategorijama akcija, obveznica, indeksa, valuta ili roba.

Management Fee
Naknada za upravljanje (ili administraciju) naplaćuje se direktno od vlasnika portfolija. CTA to fakturiše klijentima za administraciju i upravljanje.

Margin (Additional Margin, Premium Margin, Future-Spread Margin)
Plaćanje kolaterala koji se mora deponovati kako bi se osiguralo izvršenje ugovornih obaveza.

Margin to Equity
Trgovanje pomoću margine, ukazuje koliki procenat ulaganja mora biti prosječno deponovan kao margina.

Mark To Market (MTM)
Tržišno poravnjanje, dnevna revalorizacija pozicija u finansijskim fjučersima i opcijama nakon zatvaranja tržišta, za izračunavanje dnevnog profita i gubitka. Prilagođavanje računa tako da odražava njegovu tržišnu vrijednost.

Net performance
Prinos nakon odbitka svih administrativnih naknada, podjele dobiti i transakcionih troškova.

NFA
Nacionalna fjučers asocijacija je nezavisna regulatorna organizacija koja vrši nadzor nad tržištem derivata. Svi koji su aktivni na američkom tržištu fjučersa dužni su da se registruju kod CFTC i budu članovi NFA.

Non-Spread Future Position
Duge ili kratke pozicije koje ostaju nakon oduzimanja istovremeno vodećih pozicija s različitim vremenima isteka i za koje se dodatna margina mora deponovati.

Option
Pravo na kupovinu (call) ili prodaju (put) određenog iznosa određenog osnovnog instrumenta po utvrđenoj cijeni na određeni datum ili prije njega.

Option price
Cijena opcije (premija), tj iznos plaćen za kupovinu prava iz opcije.

Option Writer
Suprotna strana od kupca opcije, koja je dužna da u slučaju realizacije opcije isporuči (call) ili ispiše (put) osnovni instrument i koja zauzvrat dobija cijenu opcije. Kupci opcija nemaju nikakvu obavezu. Oni jednostavno mogu da dozvole da opcija istekne neiskorišćena. Ali prodavci opcije sa druge strane obavezni su da obave transakciju ako ugovorna strana kojoj su prodali opciju, tako što su ispisali prodajnu ili kupovnu opciju, želi da iskoristi svoje pravo po toj opciji.

Options
Opcije su izvedeni finansijski instrumenti. Opcijama se postupa kao standardizovanim, berzanskim ugovorima, koje vlasniku daju pravo, ali ne i obavezu, da kupi (call) ili proda (put) određeni iznos osnovnog instrumenta, u utvrđenom roku i prema unaprijed utvrđenoj cijeni.

Out of the Money (OTM)
Na gubitku- kupovna opcija gdje je trenutna stopa osnovnog instrumenta niža od strajk cijene, ili prodajna opcija kada je trenutna stopa osnovnog instrumenta veća od strajk cijene.

Performance Fee
Naknada za uspješno poslovanje- naknada za upravljanje podjelom dobiti, zavisna od povrata, naplaćuje se direktno nakon postizanja pozitivnog prinosa na kraju mjeseca ili godine. Takođe se može usloviti principom najvišeg prinosa.

Premium Margin
Premium margina je kolateral koji deponuje prodavac opcije. Ona ostaje sve do izvršenja ili isteka opcije i pokriva ono što bi prodavac opcije trebao platiti da zaključi transakciju po ugovorenoj cijeni. Premium margina se stalno prilagođava. Kupac opcije ne mora da uplaćuje marginu, jer kupovinom premije na opcije stvara se pravo, ali ne nastaje nikakva obaveza. Njegov maksimalni rizik je da ugovor propadne i potencijalni gubitak se svodi na premiju ili iznos koji se plaća za kupovinu opcije.

Profit Sharing
Pogledajte naknadu za uspješno poslovanje -Performance Fee.

Put
Ugovor o opcijama, koji kupcu daje pravo da proda određeni iznos osnovnog instrumenta po fiksnoj cijeni na ili prije određenog datuma (fizička isporuka). Pravo na fizičku isporuku može se nadoknaditi novčanim izmirenjem (derivat indeksa akcija).

Reversal
Stvaranje sintetičke duge fjučers pozicije kupovinom call opcije i ispisivanjem put opcije s istim strajk cijenama i datumima isteka i istovremenim unosom „stvarne“ kratke fjučers pozicije (suprotno konverziji - conversion).

Round Turn Fee
Naknada koju naplaćuje broker za upravljanje fjučersima.

RT/Year/Million
Označava koliko okretaja je program prosječno odradio u godini, na osnovu sume ulaganja od milion.

Sharpe Ratio
Sharpe pokazatelj mjeri odnos između rizika i prinosa investicije. Stopa prinosa bez rizika oduzima se od prinosa i zatim dijeli standardnom devijacijom. Što je veći Sharp pokazatelj, bolje su performanse prilagođene riziku.

Short Position
Otvorena prodajna pozicija u fjučers ugovoru.

Spread Position
U slučaju trgovanja opcijama, istovremena kupovina i prodaja opcija sa različitim strajk cijenama i/ili različitim datumima isteka. U slučaju finansijskih fjučersa (novčano tržište), istovremena kupovina i prodaja fjucers ugovora sa različitim datumima isteka ili osnovnom imovinom.

Standard Deviation
Još jedan termin za volatilnost.

Straddle
Investiciona strategija koja podrazumijeva istovremenu kupovinu ili prodaju istog broja kupovnih ili prodajnih opcija na isti osnovni instrument, s jednakom ugovornom cijenom i rokom dospijeća.

Strangle
Investiciona strategija koja podrazumijeva istovremenu kupovinu ili prodaju istog broja kupovnih ili prodajnih opcija na isti osnovni instrument, s istim rokom dospijeća, ali različitom ugovornom cijenom.

Strike price
Cijena po kojoj će osnovni instrument biti povučen ili dostavljen istekom opcije.

Swiss Market Index (SMI)
SMI je indeks cijena kapitalno ponderisan, zasnovan na korpi akcija kojima se neprestano trguje. Obuhvata do 30 kompanija sa najvećom free float tržišnom kapitalizacijoma na švajcarskoj berzi.

Synthetic Position
Sintetička pozicija je ona koja oponaša drugu poziciju izgrađenu od različitih elemenata. Rezultat sintetičke trgovine je u mnogo čemu isti kao i položaj koji oponaša u smislu da je dobitak ili gubitak isti, odnosno da ima isti profil rizik / nagrada. Sintetička pozicija može se stvoriti kupovinom ili prodajom osnovnih finansijskih instrumenata i / ili derivata.

Systematic Risk
Sistematski rizik zavisi od faktora koji utiču na cjelokupno tržište ili segment, tako da se diverzifikacijom portfolija ne može umanjiti ili eliminisati, al se može ublažiti hedžiranjem.

Time Value (Extrinsic Value)
Vremenska vrijednost mjeri onaj deo vrijednosti opcije koji proizlazi iz vremena preostalog do datuma isteka. Što je preostali period duži, to je veća vrijednost opcije zbog vremenskog raspona, tokom kojeg se vrijednost osnovnog instrumenta može povećavati ili smanjivati (mogući izuzetak: deep in the money puts)..

Transaction Closure
Prekid otvorene opcije ili fjučers pozicije putem otkupa predstavlja zatvaranje neke pozicije.

Underlying (Asset)
Roba, indeks ili drugi finansijski instrument na koji se odnosi opcija ili fjučers ugovor.

Unsystematic Risk
Dio ukupnog rizika koji utiče na određene investicije, a koji se ne objašnjava fluktuacijama na tržištu u cjelini.

Variations Margin
Dnevni dobitak ili gubitak, nastao svakodnevnom revalorizacijom fjučersa (tržišno vrednovanje

Volatility
Jačina stvarne ili očekivane fluktuacije prinosa finansijskog instrumenta. Izmjerena volatilnost instrumenta može se razlikovati u zavisnosti od perioda na koji se odnosi. Ona se može računati istorijski ili implicitno.

Worst Case Loss
Najveća moguća transakcija kojom se zatvara gubitak za naredni tržišni dan. Kolateral za ovo pokriće predstavlja dodatna margina ili fjučers spread margina, ako je primjenjivo.