NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

AML i CTF politika

Templer Securities je posvećen najvišim standardima poštovanja pravila protiv sprječavanja pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CTF). Templer Securities se pridržava pravila i procedura sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i kontinuirano nastoji da spriječi bilo koje akcije koje imaju za cilj ili olakšavaju proces legalizacije ilegalno stečenih sredstava. U tu svrhu koristi elektronski sistem za idenifikaciju klijenata i detaljnu istoriju svih operacija.

U cilju sprječavanja pranja novca Templer Securities ni pod koji uslovima ne prihvata, niti isplaćuje gotovinu.

Templer Securities može, u skladu sa važećim zakonima u ovoj oblasti, da odbije da izvrši nalog klijenta i da zamrzne ili blokira račun klijenta, kao i sva sredstva na njemu ako smatra da klijent postupa suprotno važećim propisima ili odbije da pruži informacije, bilo u fazi otvaranja računa, bilo u nekoj sljedećoj fazi.

Templer Securities posebnu pažnju usredsređuje na:

 • izvještavanje i vođenje evidencije o klijentima;
 • identifikaciju klijenata;
 • procjenu rizika, i
 • posebne mjere (produbljena provjera i praćenje poslovanja klijenta) za slučajeve visokog rizika.

Prije uspostavljanja bilo kakve saradnje sa klijentom Društvo preduzima mjere u cilju identifikacije klijenta. Za klijente koji su rezidenti zemalja koje nemaju adekvatne standarde za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Templer Securities primjenjuje pojačan nadzor klijenata.

Povećan rizik od pranja novca i finansiranja terorizma je izražen kod klijenata sa određenih destinacija, a to su posebno:

 • države koje su predmet sankcija, embarga ili sličnih mjera UN-a;
 • države koje su označene kao one koje finansiraju ili daju podršku terorističkim aktivnostima, kao i one koja imaju određene terorističke organizacije koje djeluju u njima;
 • države koje su označene, od strane FATF-a ili druge referentne međunarodne organizacije, kao zemlje kojima nedostaje međunarodno priznati standard za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma;
 • države koje su, na temelju procjene nadležnih međunarodnih organizacija, označene kao države sa visokim stepenom organizovanog kriminala zbog: korupcije, trgovine oružjem, trgovine bijelim robljem ili kršenja ljudskih prava;
 • države koje su, po procjeni međunarodne organizacije (FATF, Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dr.), svrstane među nekooperativne države ili teritorije;
 • države koje predstavljaju off -shore područja.

Svaki klijent mora da prođe postupak verifikacije na internet stranici Društva: www.templer-securities.me

Tokom procesa registracije, vrši se identifikacija klijenata.

Identifikacija klijenta – fizičkog lica obuhvata:

 • ime i prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište odnosno boravište;
 • broj identifikacionog dokumenta i mjesto izdavanja, vrstu i naziv organa koji je izdao identifikacioni dokument i jedinstveni matični broj fizičkog lica koje otvara račun, uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju;
 • ime i prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište, broj identifikacionog dokumenta i mjesto izdavanja, jedinstveni matični broj punomoćnika koji za drugo lice otvara račun, uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju;
 • svu ostalu neophodnu dokumentaciju u skladu sa aktima društva i zakona.

Identifikacija klijenta - pravnog lica obuhvata:

· firmu, sjedište, adresu, matični broj, poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pravnog lica koje otvara račun, uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koje se otvara račun, uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija;

 • svu ostalu neophodnu dokumentaciju u skladu sa aktima društva i zakona.
 • Identifikacija klijenata - zastupnika ili ovlašćenog lica obuhvata:
 • Prilikom zasnivanja poslovnog odnosa ili preduzimanja transakcije od strane zastupnika ili ovlašćenog lica (punomoćnika), vrši se identifikacija ovlašćenog lica (zastupnika, punomoćnika) i klijenta u čije se ime i za čiji račun otvara račun ili obavlja transakcija i to isključivo na osnovu ličnih ili drugih javnih isprava;
 • svu ostalu neophodnu dokumentaciju u skladu sa aktima društva i zakona.

Pri identifikaciji klijenta preduzimaju se i sljedeće radnje:

 • prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili sprovođenja transakcije utvrđuju se i provjeravaju identitet klijenta kao i identitet stvarnog vlasnika na osnovu dokumenata, podataka i informacija pomoću kojih se na nesumnjiv i pouzdan način može utvrditi identitet;

Kada se izvrši identifikacija, odnosno pribave i provjere svi zakonom propisani podaci o klijentu, Društvo uspostavlja poslovni odnos sa klijentom.

U određenim slučajevima Društvo odbija uspostavljanje poslovnog odnosa sa klijentom, ili prekida već uspostavljeni odnos.

Praćenje aktivnosti klijenta

Tokom trajanja poslovnog odnosa sa klijentom Društvo prati njegove poslovne aktivnosti i ažurira sve podatke o klijentu u odgovarajuću klasifikacionu kategoriju. Ako se utvrdi da pojedine klijentove transakcije značajno odstupaju od uobičajenog toka poslovanja, sprovešće se dodatna analiza poslovanja klijenta, kako bi se utvrdili razlozi za takvo odstupanje.

Zahtjevi za deponovanje i povlačenje

 • Klijent deponuje i prenosi novac sa svog računa;
 • Prenos novca se može izvršiti samo na račun klijenta koji je sa društvom sklopio ugovor;
 • Povlačenje sredstava sa trgovačkog računa metodom koja se razlikuje od metode deponovanja moguće je isključivo nakon što se povuče iznos koji je jednak iznosu depozita klijenta putem metode i na istom računu koji se koristi za deponovanje.
 • Ako je račun odobren na način da se ne može koristiti za povlačenje sredstava, sredstva se mogu prenijeti na račun klijenta u banci nakon što klijent dokaže identitet vlasnika računa.
 • Аko su sredstva na računu deponovana preko različitih platnih sistema, povlačenje sredstava se vrši proporcionalno veličini svakog depozita.
 • U slučaju deponovanja sredstava putem Visa / Master card, bankarskog prenosa, elektronskih uplata, povlačenje sredstava koja prelaze sumu depozita klijenata, moguće je putem: Visa / Master card, bankarskim prenosom, elektronskim uplatama. U slučaju deponovanja sredstava na drugi način, povlačenje sredstava koja prelaze sumu depozita klijenata, moguće je bilo kojim raspoloživim načinom, po izboru klijenata.